Jungiansk Psykoanalyse

I den vestlige verden er vi vant til at sætte lighedstegn mellem vores personligheds sjælelige del og det vi iagttager. Ved ”sjæl” egentlig forstår vi i denne sammenhæng ”bevidsthed”, eller dog stiltiende forudsætter, at det sjælelige kun findes, når det når frem til et subjekts bevidsthed. Dette modsiges helt grundlæggende af dybdepsykologien med dets koncept af det ubevidste, idet den hævder, at sjælen kun for en lille dels vedkommende kender sig selv, men langt større områder befinder sig derfor udenfor bevidstheden. Meget rammende for psykens kompleksitet er metaforen om psyken som et isbjerg. Kun en mindre del af isbjerget er over vandoverfladen og dermed synlig og observerbar af bevidstheden, hvor størstedelen ligger under – skjult og uintegreret i det ubevidste. Isbjerge kan være farlige eksempelvis for skibe, da der er stor risiko for at støde ind i den del, der ligger under vandoverfladen,  selvom man sejler uden om den synlige del af isbjerget.

Jungiansk psykoterapi og analyse er oftest en længerevarende og indsigtsgivende terapeutisk proces, som bygger på samtaler. Det er en form for terapi, som ønsker at inddrage hele mennesket – altså også dets forhold til det ubevidste – nødvendigheden af at udforske dettes strukturer så nøje som overhovedet muligt, dog ikke i den hensigt bevidstløst at forherlige det ubevidste, men tværtimod: for at fremme, udvide og sikre bevidstheden.

Hos en jungiansk psykoanalytiker vil du som klient opleve, at du er sat i centrum. Der vil blive lagt vægt på mange af dine egne personlige oplevelser og erfaringer i en atmosfære præget af empati, forståelse og rummelighed. Mening og indsigt i det enkelte menneskes psykologi opstår, når vi undersøger og forstår vores forhold til og reaktioner på begivenheder. Det personligt oplevede er derfor vigtigt i det terapeutiske rum, som patient og terapeut udvikler sammen. Jeg betragter psykoterapeut – klient forholdet som en dynamisk størrelse, hvor følelser og tanker udveksles i et kompliceret samspil mellem tidligere livserfaringer og aktuelle problemer. Psykoterapeuten har særlige redskaber i form af begreber og teorier til at forstå dette samspil. Desforuden har terapeuten også solide erfaringer fra egen terapi – et

unikt krav om minimum 300 timer af egen terapi under uddannelsen ti jungiansk analytiker.

Formålet med den Jungianske dybdegående psykoterapi (jungiansk psykoanalyse) er at hele splittelsen mellem bevidstheden og det ubevidste gennem en integration af det ubevidste i det ubevidste. Integrationsprocessen består af en konfrontation og dialog med det ubevidstes indhold, der oftest ligger bag forstyrrelserne af det bevidste funktioner (depression, angst, stress, mm), hvilket resulterer i en styrkelse af bevidstheden. Det er ikke nok, at man har indsigt i det ubevidstes udelukkende som en viden med sig selv, altså som sin private hemmelighed, for hemmeligheder virker som en sjælelig gift.

Man kan opfatte den dybdegående terapiproces og den jungianske analyse som en indre rejse ikke ulig den, eventyrenes og myternes helte foretager i ukendte og fantastiske landområder. Analytikeren har da rollen som den hjælper, der ofte ledsager helten og som sidder inde med en særlig viden om, hvilken våben helten skal bruge mod farlige uhyrer eller om hvordan man kan forvandle grimme tudser til prinsesser. Men man bør her ikke glemme, at heltene og heltinderne i disse historier forud for de afgørende forvandlinger ofte tilbringer år på afsides steder optaget af surt og monotont slid.

C.G. Jung har påpeget, at det er nødvendigt for de fleste mennesker at have et andet menneske at tale med om psykiske problemer. Har man ikke en modpart i en udviklingsproces, kan man let henfalde til sterile spekulationer over sig selv eller til en overfladisk selvforståelse. Uden modspil kan man ikke træde frem på baggrund af noget fremmed og dermed kontrollere sig selv; alt kommer til at foregå inden i én selv og aldrig i en anden. Det betyder uendeligt meget, om man kun står inde for sig selv i forhold til sig selv eller i forhold til en anden.

Den Jungianske psykoanalyse handler om at turde begive sig ud på en indre rejse – en rejse, der handler om selvopdagelse, indsigt, selvudvikling og heling.